Giấy Phép Xả Thải Vs Chuẩn Mức Thải – Phần 2Video hướng dẫn trả lời câu hỏi về Giấy phép xả thải và so sánh với công cụ chuẩn mức thải.
Có hai doanh nghiệp sản xuất cùng loại sản phẩm và thải ra cùng loại chất thải. Hàm chi phí giảm thải cận biên của hai doanh nghiệp lần lượt là:
MAC1 = 240 – 2W1
MAC2 = 160 – 2W2
Trong đó W là lượng chất thải tính bằng tấn, chi phí tính bằng USD
1. Nếu không có sự can thiệp của cơ quan quản lý môi trường, lượng thải mỗi doanh nghiệp là bao nhiêu?
2. Cơ quan quản lý môi trường muốn giảm tổng lượng thải của hai doanh nghiệp xuống còn 160 tấn bằng công cụ chuẩn thải đồng đều. Tính chi phí tuân thủ của từng doanh nghiệp.
3. Giả sử cơ quan quản lý môi trường ban hành cho mỗi doanh nghiệp 80 TEP (Transferable Emission Permits – giấy phép xả thải), mỗi TEP tương đương 1 tấn chất thải. Giá giấy phép là 40$/TEP. Tính nhu cầu giấy phép của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ mua bán giấy phép như thế nào? Tính lợi ích của từng doanh nghiệp từ việc mua bán đó.
4. Chứng minh rằng TEP là công cụ hiệu quả chi phí so với chuẩn thải.
5. Thể hiện kết quả trên đồ thị.

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

Leave a Comment