Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đánh giá tác động môi trường chiến lượcHướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường chiến lược

Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐTMCL đang được sử dụng ở các nước phát triển. Bao gồm cả các tổ chức phát triển quốc tế Mục đích là để đạt được sự bền vững trong môi trường.
Ngày đăng: 30-12-2016
301 lượt xem
Đánh giá tác động môi trường chiến lược
Công cụ quản lý môi trường được thông qua, và được sử dụng rộng rãi ở các nước khác nhau. Nhưng không phải chỉ có các đánh giá tác động môi trường. (Đánh giá tác động môi trường ĐTM), nhưng trong đánh giá môi trường chiến lược hiện tại (Đánh giá tác động môi trường chiến lược: ĐTMCL) đang được sử dụng ở các nước phát triển. Bao gồm cả các tổ chức phát triển quốc tế Mục đích là để đạt được sự bền vững trong môi trường, như thể hiện trong các mục tiêu phát triển của (các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ: MDGs) Century bởi các nguyên tắc kết hợp của sự phát triển bền vững vào các chính sách và kế hoạch của các nước (OECD 2006).
Khái niệm cho Đánh giá tác động môi trường chiến lược đã bắt đầu tại Hoa Kỳ đã thông qua khái niệm ĐTMCL vào quá trình ra quyết định của Đạo luật quốc gia chính sách môi trường (NEPA) (Viện Nghiên cứu Mitsubishi 2003), sau đó vào trong nước. Các nước như Úc, Canada và Pháp đã thấy có ý nghĩa. Ông giới thiệu các khái niệm về ứng dụng ĐTMCL. Nhưng điểm quan trọng là để chứng minh rằng ĐTMCL được thành lập ở châu Âu từ thành phố Espoo, Phần Lan đã đạt được thỏa thuận. “Công ước về đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới (Công ước về đánh giá tác động môi trường trong bối cảnh xuyên biên giới)” hoặc “hiệp ước Espoo “, mà là một nghĩa vụ đã đặt nền móng cho sự ra đời của ĐTMCL được sử dụng trong quản lý môi trường. Hướng dẫn cho hành động Cũng như các ứng dụng ở các nước khác nhau. vẫn có sự phát triển liên tục và Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐTMCL là một hệ thống phân tích quá trình đánh giá tác động môi trường có thể phát sinh từ việc thực hiện các chính sách, kế hoạch và chương trình (chính sách, kế hoạch và chương trình) của một điểm. nhằm làm cho môi trường bền vững. Do đó việc thực hiện của ĐTMCL là để được thực hiện trước khi bắt đầu các chính sách, kế hoạch và các chương trình, với quá trình đánh giá tác động, cả tích cực. Và khả năng môi trường, xã hội, thay thế kinh tế tiêu cực đối với nhiều người. Cũng như một sự lựa chọn của các chính sách, kế hoạch và chương trình (Không có hành động thay thế), sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình này. Vì vậy nó là vô cùng quan trọng trong toàn bộ hình ảnh ĐTMCL phải là quyết định của các nhà xây dựng và thẩm quyền quyết định các chính sách, kế hoạch và các chương trình trong việc thực hiện của các nước Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Quá trình này được xác định rõ ràng. Có một khuôn khổ rộng hoặc hướng dẫn. Điều đó sẽ được thực hiện, đòi hỏi các ứng dụng của các cấp, các loại chính sách phù hợp, kế hoạch và các chương trình được đánh giá. Nhìn chung, việc thực hiện của ĐTMCL bắt đầu bằng cách sàng lọc (Screening) bước đầu đã cho rằng các chính sách, kế hoạch và các chương trình cần thiết để làm cho Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐTMCL hoặc kiểm duyệt trong chung thường được thực hiện bằng cách xem xét văn học (kinh nghiệm từ thực tiễn Các cơ sở pháp luật được lên kế hoạch hay không.

Nguồn: https://lostinabookblog.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lostinabookblog.org/moi-truong/

1 thought on “Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đánh giá tác động môi trường chiến lược”

Leave a Comment